• slide1
 • slide2
 • slide3
1 2 3
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.2

    ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน หรือจ่ายโบนัส ให้แก่พนักงานการจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร

    เพื่อให้กิจการมีระบบเอกสาร ระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี มีคุณภาพจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้

    เพื่อนำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

    เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน คาดการณ์และตัดสินใจทางธุรกิจด้าน การดำเนินงาน การเงิน และภาษีเพื่อช่วยในการประหยัดทางภาษีได้

    สามารถตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันการทุจริตภายในได้เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

    ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความ

  ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาเยี่ยมที่บริษัท และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการ

  ตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ผู้ทำบัญชีและภาษี” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีและมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้า

  บริษัท เวล บิซิเนส ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้

ฝ่ายบัญชีและภาษี

  คุณธีรยา พยัคใหม่ (คุณแตน) 086-331-0482

  คุณประวิทย์ อินโอ้ (คุณเอ็ม) 085-963-0326

ฝ่ายกฎหมาย

  คุณวรวิทย์ บุญญวัฒน์ (คุณอู๊ด) 086-311-7968

แบบฟอร์มติดต่อ

  งานบริการรับทำบัญชี

    ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด

    ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

    วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี

    บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

    จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ
                 สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี

    จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง
                 บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

    ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

    เป็นตัวแทนเข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชีและภาษี

  อัตราค่าบริการ

  ค่าบริการแบบบริการรายเดือน/แบบรายปี พิจารณาจาก

    ปริมาณของเอกสารและรายงาน

    ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน

    ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ

  งานบริการด้านภาษี

  จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

    แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)

    แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)

    แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

    แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

  จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

  จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

  จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร

  คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร

  จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์

  จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

  งานบริการด้านประกันสังคม

  จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

  แจ้งพนักงานเข้า-ออก

  จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี

  งานบริการตรวจสอบบัญชี

 ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร
                     ในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอ
                     รายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี

  อัตราค่าบริการ

 พิจารณาจากปริมาณงานและประเภทธุรกิจ ในราคาที่ยุติธรรม

  งานบริการจดทะเบียนธุรกิจ

 จองชื่อนิติบุคคล

 บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน

 บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน

 บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท,เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ,

กรรมการเข้าใหม่– ลาออก, อำนาจกรรมการ , เพิ่มสาขา, ลดสาขา ฯลฯ

 บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี

 บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร

 บริการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ

 บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

  งานบริการด้านสัญญา

โดยมีรายละเอียดของบริการประกอบด้วย

 การตรวจสอบและการร่างสัญญาในธุรกิจต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น สัญญาก่อสร้าง , สัญญาร่วมลงทุน , สัญญาซื้อขายที่ดิน เป็นต้น

 ร่างสัญญาต่างๆเป็นภาษาไทย

 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสัญญากับลูกค้าที่เป็นทั้งคนไทยและเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการลงทุนธุรกิจในประเทศไทย
                     โดยอธิบายข้อดีและข้อเสียต่างๆให้ทราบก่อนการลงทุน

  งานบริการคดีความ

โดยมีรายละเอียดของบริการประกอบด้วย

 งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาโดยมีความเชี่ยวชาญ ทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,
                     คดีล้มละลาย , คดีภาษีอากร , คดีแรงงาน , คดีปกครอง , คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 งานฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย , คดีภาษีอากร , คดีแรงงาน , คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคดีอื่นๆ เป็นต้น

 ให้บริการตรวจร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆการประกอบธุรกิจย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีการทำสัญญากับบุคคลภายนอกสัญญาที่ดี
                     ควรมีโครงสร้างของสัญญาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญาตกลงไว้

  งานบริการเร่งรัดหนี้สิน

โดยมีรายละเอียดของบริการประกอบด้วย

 งานให้คำปรึกษาในการติดตามหนี้ค้างชำระให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการหนี้สินของท่าน ทั้งที่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ รับมอบเป็นตัวแทนในการเจรจา
                     ไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

 งานเร่งรัดหนี้สิน โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการสืบค้นข้อมูลของลูกหนี้ ประวัติและฐานข้อมูลของตัวลูกหนี้ถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของลูกหนี้ ที่ดินและทรัพย์สิน
                     ของลูกหนี้ โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการติดตามทวงถามหรือออกหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้คืน

 งานบังคับคดีทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพที่จะสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ และดำเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้และทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้กับท่าน